Travel Partner

PRAWA PASAŻERA

 

TRANSPORT LOTNICZY

 

1. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I OSOBY O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI PORUSZANIA SIĘ
 
Ustawodawstwo UE chroni osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się przed dyskryminacją podczas dokonywania rezerwacji i wejścia na pokład samolotu. Osoby te mają również prawo do otrzymania pomocy na terenie lotniska (przy odlocie, po przylocie i podczas tranzytu) oraz na pokładzie samolotu. Zaleca się, aby pasażerowie powiadamiali o swoich potrzebach z wyprzedzeniem, co ułatwi udzielanie właściwej pomocy.
 
Zapraszamy do naszego wpisu OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W PODRÓŻY, gdzie bliżej opisujemy to zagadnienie.
 
 
2. ODMOWA PRZYJĘCIA NA POKŁAD (OVERBOOKING)
 
Po odmówieniu pasażerom wejścia na pokład samolotu przewoźnik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do znalezienia osób, które zgodzą się zrezygnować ze swojej rezerwacji w zamian za uzyskanie określonych korzyści. Ponadto przewoźnik musi zapewnić tym osobom również możliwość wyboru między pełnym zwrotem należności a zmianą lotu.

Może to się wiązać z prawem do odszkodowania w wysokości od 125 do 600 euro w zależności od długości lotu i opóźnień, które wystąpiły przed wybraniem innego lotu.
 
Osobom, które zdecydowały się na zmianę lotu, przewoźnik musi zapewnić, jeśli to konieczne, pomoc, np. wyżywienie, dostęp do telefonu, jeden lub więcej noclegów w hotelu oraz transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

 

3. ODWOŁANIE LOTU
 
Również w tym przypadku pasażer jest uprawniony do rekompensaty, w takiej wysokości, jak ta przysługująca przy odmowie wejścia na pokład, chyba że został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed odlotem lub termin lotu zmieniono na bliski pierwotnego, lub jeśli linia lotnicza może udowodnić, że odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem wyjątkowych okoliczności.

Ponadto linia lotnicza musi przedstawić ofertę umożliwiającą:
 • zwrot należności za bilet w ciągu siedmiu dni lub;
 • zmianę lotu do ostatecznego miejsca przeznaczenia na podobnych warunkach;
 • oraz zapewnić, jeśli to konieczne, opiekę (dostęp do telefonu, miejsce odpoczynku, wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania).
 
 
4. DUŻE OPÓŹNIENIA

Pasażer ma prawo do uzyskania opieki od linii lotniczej (dostęp do telefonu, miejsce odpoczynku, wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania), jeśli opóźnienie wynosi:

 • dwie godziny lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 km;
 • trzy godziny lub więcej w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km;
 • cztery godziny lub więcej w przypadku lotów poza Unią Europejską dłuższych niż 3500 km.
Jeśli opóźnienie jest większe niż pięć godzin, pasażer, który nie zdecyduje się na kontynuowanie podróży, ma również prawo do zwrotu należności za bilet oraz do powrotnego przelotu do miejsca rozpoczęcia podróży.
 
Jeśli lot jest opóźniony o co najmniej trzy godziny, pasażerowie mają prawo do takiego samego odszkodowania, jakie przysługuje w przypadku odwołanego lotu, o ile linia lotnicza nie udowodni, że do opóźnienia doszło z powodu wyjątkowych okoliczności.
 
Dodatkowo linie lotnicze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnień.

  

5. BAGAŻ

W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu lub gdy wystąpiło opóźnienie w jego dostarczeniu pasażer może mieć prawo do odszkodowania w wysokości maksymalnej 1220 euro.

Linie lotnicze są jednak zwolnione z odpowiedzialności, jeśli podjęły wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec szkodom lub gdy nie miały możliwości podjęcia takich kroków.

W przypadku uszkodzenia bagażu należy złożyć skargę u przewoźnika w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania bagażu.

W przypadku wystąpienia opóźnienia w odbiorze bagażu okres ten nie może być dłuższy niż 21 dni.
 
 
6. TOŻSAMOŚĆ LINII LOTNICZEJ
 
Pasażer musi być poinformowany z wyprzedzeniem, która linia lotnicza obsługuje jego lot.

Działalność linii lotniczych uznanych za niebezpieczne jest zakazana lub ograniczona na terenie Unii Europejskiej.
 
 
7. WYPOCZYNEK ZORGANIZOWANY
 
Organizatorzy i firmy sprzedające usługi związane z wypoczynkiem zorganizowanym zobowiązane są do przedstawiania dokładnych i pełnych informacji na temat zarezerwowanej usługi.
 
Ponadto muszą honorować zobowiązania wynikające z umowy oraz zapewnić pasażerom ochronę na wypadek niewypłacalności organizatora.
 
Firmy obsługujące wycieczki turystyczne są zobowiązane do podawania dokładnych informacji o zarezerwowanym wypoczynku, dotrzymywaniu umów i zapewnieniu pomocy pasażerom w przypadku niewypłacalności organizatora.
 

8. PRZEJRZYSTOŚĆ CENOWA  
 
Zgodnie z unijnym prawem, każdorazowo przy zakupie biletu na podróż rozpoczynającą się w dowolnym porcie lotniczym Unii Europejskiej, pasażer musi zostać poinformowany o obowiązujących przepisach.

Podawana ostateczna cena zawsze powinna obejmować należną cenę biletu lotniczego, należne podatki, opłaty i dopłaty, które są nieuniknione i znane w momencie publikacji.

Ponadto dane te powinny być widoczne w podziale na cenę biletu, podatki, opłaty lotniskowe oraz inne opłaty i dopłaty.

Informacje o opcjonalnych elementach ceny powinny być przekazywane w sposób jasny, klarowny i jednoznaczny na początku procedury rezerwacji, a pasażer powinien mieć możliwość ich akceptacji lub odrzucenia.

 

TRANSPORT KOLEJOWY

Codziennie miliony osób podróżują pociągami przez Europę. Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby pasażerowie jeździli bezpiecznie i komfortowo. Ustawodawstwo europejskie, które obowiązuje od grudnia 2009 r., ma na celu zwiększenie ochrony pasażerów pociągów w ruchu kolejowym, a dzięki temu zapewnienie bardziej niezawodnych i lepszych usług kolejowych o wysokim standardzie.

Prawa pasażerów w ruchu kolejowym obowiązują w odniesieniu do wszystkich międzynarodowych usług transportu kolejowego w UE.
 

SZEŚĆ PODSTAWOWYCH PRAW
 
 
1. BEZPROBLEMOWY ZAKUP BILETU
 
Zakupu biletu można dokonać na dworcu (np. w kasie lub automacie biletowym) lub często także przez Internet. Jeśli nie można skorzystać z żadnej z tych możliwości, pozostaje jeszcze zakup biletu w pociągu.
 
 
 
2. BEZPIECZNE PODRÓŻOWANIE
 
Przewoźnicy kolejowi, zarządzający infrastrukturą i zarządcy stacji są prawnie zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom na terenie dworców i w pociągach.
 
 
 
3. PRAWA PASAŻERÓW O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
 
Niezależnie od stopnia niepełnosprawności, osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powinny mieć możliwość podróżowania bez żadnych trudności. Ponadto, zakup biletów i dokonanie rezerwacji wolne jest od dodatkowych opłat. Przewoźnicy i zarządcy stacji mają obowiązek wprowadzić i przestrzegać zasady równego dostępu do świadczonych usług.
 
 
 
4. INFORMACJE O UŁATWIENIACH DLA PASAŻERÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
Na życzenie pasażera linie kolejowe / przewoźnicy kolejowi, sprzedawcy biletów i biura podróży muszą poinformować o ułatwieniach w zakresie usług transportu kolejowego, warunkach korzystania z wagonów pasażerskich i udogodnieniach dostępnych w pociągu.
 
 

5. ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU ŚMIERCI, OBRAŻEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BAGAŻ

Jeśli przyczyna śmierci lub obrażeń nastąpiła z winy przewoźnika kolejowego, pasażer lub jego krewni są uprawnieni do uzyskania odszkodowania za straty lub szkody odniesione na skutek śmierci lub obrażeń.
 
Przewoźnicy kolejowi są także odpowiedzialni za:
 • utratę lub uszkodzenie bagażu podręcznego w przypadku śmierci lub obrażeń;
 • utratę lub uszkodzenie bagażu nadanego.
 
 
6. OCHRONA PASAŻERA W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA KOLEJOWE ICH ZOBOWIĄZAŃ
 
Przewoźnicy kolejowi są zobowiązani, w świetle unijnego ustawodawstwa regulującego prawa pasażerów, do posiadania odpowiedniego ubezpiecznia od odpowiedzialności wobec pasażerów oraz za ich bagaż . Pasażer jest zatem chroniony w przypadku niewypełnienia jakichkolwiek prawnych obowiązków ciążących na przewoźnikach kolejowych.

 

PRAWA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG TRANSPORTU KOLEJOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
 
1. INFORMACJE O PRAWACH PASAŻERA
  
Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek informowania pasażerów o ich prawach. Przewoźnicy muszą też informować o aktualnej ofercie połączeń i cenach biletów, a także o wszelkich opóźnieniach i innych zakłóceniach w realizacji usług w międzynarodowym transporcie kolejowym.

 
2. POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
  
Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek udzielania pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej pomocy przy wsiadaniu do pociągu relacji międzynarodowej.
 
W tym celu pasażer musi skontaktować się z przewoźnikiem co najmniej 48 godzin przed wyjazdem i poinformować za pomocą wskazanego przez przewoźnika środka komunikacji (np. telefonicznie, mailowo) o planowanej podróży.
 
Pasażer otrzyma także wszelką pomoc na stacjach przesiadkowych oraz na stacji docelowej.
 
 
3. ZWROT PIENIĘDZY ZA BILET I ZMIANA TRASY
 
Jeśli opóźnienie przyjazdu na stację docelową przekracza 60 minut, przewoźnicy kolejowi mają obowiązek zaoferowania pasażerom następujących opcji do wyboru:
 • zwrot całego kosztu biletu na odcinku lub odcinkach trasy, które nie zostały zrealizowane, oraz za część trasy, która została już pokonana, jeśli dalsza podróż jest bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży ;
 • kontynuowanie podróży lub zmianę połączenia do miejsca docelowego oferującego porównywalne warunki przewozu w najbliższym możliwym terminie;
 • kontynuowanie podróży lub zmianę połączenia do miejsca docelowego oferującego porównywalne warunki przewozu w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie.
 
 
4. ODSZKODOWANIE W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA LUB ODWOŁANIA POCIĄGU PODCZAS PODRÓŻY MIĘDZYNARODOWEJ
 
Zasadniczo reklamacje należy składać u przewoźnika kolejowego, który wydał dany bilet, w biurze sprzedaży biletów lub w centralnym dziale obsługi klienta. Reklamację można także skierować do któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego świadczącego daną usługę przewozową.
 • od 60 do 119 minut opóźnienia: 25% ceny biletu na opóźniony pociąg;
 • od 120 minut opóźnienia: 50% ceny biletu na opóźniony pociąg.
Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku i — wedle życzenia pasażera — może mieć formę kuponu podróżnego lub gotówki.
 
Odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadku kwot o wartości co najmniej 4 euro.
 
W przypadku usług InterRail, Eurail, itp. oraz biletów sezonowych obowiązują specjalne zasady rekompensat.
 
 
5. POMOC W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA LUB ODWOŁANIA POCIĄGU
 
W przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu podróżny musi zostać niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji i o przewidywanym terminie odjazdu i przyjazdu pociagu.
 
W przypadku opóźnienia przekraczającego 60 minut podróżny powinien nieodpłatnie otrzymać:
 • posiłek oraz napoje, o ile można je łatwo zapewnić;
 • jeśli zaistnieje taka potrzeba, pobyt w hotelu lub innym miejscu zakwaterowania oraz możliwość skorzystania z transportu z dworca do miejsca zakwaterowania i z powrotem;
 • jeśli pociąg jest unieruchomiony na torach, transport z pociągu do stacji kolejowej lub stacji docelowej, o ile jest to fizycznie wykonalne.

Jeśli nie można kontynuować podróży pociągiem, przewoźnik musi jak najszybciej zapewnić pasażerowi zastępczy środek transportu.

 
6. ZALICZKA WYPŁACANA W PRZYPADKU ŚMIERCI LUB ODNIESIENIA OBRAŻEŃ

Jeśli pasażer zginie lub dozna obrażeń w wypadku kolejowym, przewoźnik kolejowy musi wypłacić zaliczkę na pokrycie kosztów zaspakajających bieżące potrzeby poszkodowanego pasażera lub osób będących na jego utrzymaniu, w ciągu 15 dni od ustalenia tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do uzyskania odszkodowania.
 
W przypadku śmierci pasażera zaliczka ta powinna wynosić nie mniej niż 21 000 euro.
 
 
7. PRAWO DO REKLAMACJI
 
Zasadniczo, reklamacje należy składać do przewoźnika kolejowego, który wydał dany bilet, lub w biurze sprzedaży biletów lub też w centralnym dziale obsługi klienta. Reklamację można także złożyć do któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego świadczącego daną usługę przewozową. Należy jednak pamiętać, iż obowiązują odrębne zasady w przypadku skarg dotyczących odniesionych obrażeń cielesnych.

Reklamację można także skierować do organu odpowiedzialnego za egzekwowanie praw pasażerów lub innego niezależnego organu rozpatrującego zażalenia w danym kraju.
 
Oczywiście każdy kraj ma swoje indywidualne wyznaczniki oraz wyjątki dotyczące przestrzegania praw pasażerów pociągów.

 

TRANSPORT WODNY

Rozporządzenie o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową zostało opublikowane w dniu 17 grudnia 2010 r. jako rozporządzenie 1177/2010. Rozporządzenie to wchodzi w życie dnia 18 grudnia 2012 r.; przed tym terminem powyższe prawa nie mają zastosowania.
 
 
Rozporządzenie ma zastosowanie do pasażerów podróżujących:
 • z wykorzystaniem usług przewozu pasażerskiego, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się na terytorium państwa członkowskiego;
 • z wykorzystaniem usług przewozu pasażerskiego, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się poza terytorium państwa członkowskiego, a port, w którym schodzą na ląd, jest położony na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że usługa jest realizowana przez przewoźnika unijnego;
 • rejsem wycieczkowym, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się na terytorium państwa członkowskiego.
 
Rozporządzenie to nie ma jednak zastosowania do pasażerów podróżujących: statkami dopuszczonymi do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów; statkami, których załoga odpowiedzialna za eksploatację statku składa się z nie więcej niż 3 osób lub w przypadku gdy dystans, na którym wykonuje się całkowitą usługę przewozu, jest mniejszy niż 500 metrów w jedną stronę; rejsami spacerowymi i krajoznawczymi; lub statkami nienapędzanymi środkami mechanicznymi.
 
 
Nowe prawa zakładają między innymi:
 
W przypadku odwołania lub opóźnienia rozpoczęcia usługi przewozu o ponad 90 minut:
 • gwarancję zwrotu ceny biletu lub podróż zmienioną trasą;
 • odpowiednią pomoc (np. w formie przekąsek, posiłków, napojów, a w razie potrzeby, zakwaterowanie przez trzy noce, do kwoty 80 euro za noc).
W sytuacjach opóźnionego zakończenia lub odwołania podróży:
 • odszkodowanie w wysokości 25-50 % ceny biletu;
Ochronę osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej:
 • niedyskryminowanie osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej zdolności ruchowej oraz bezpłatną konkretną pomoc dla tych osób, zarówno w terminalach portowych, jak i na pokładzie statku, a także rekompensatę finansową za utratę lub zniszczenie ich urządzeń umożliwiających poruszanie się;
Prawo do informacji:
 • minimalne wymogi dotyczące prawa wszystkich pasażerów do informacji przed rozpoczęciem rejsu i w jego trakcie, a także do informacji ogólnej na temat ich praw w terminalach i na pokładzie statku,
Rozpatrywanie skarg:
 • ustanowienie przez przewoźników i operatorów terminali mechanizmów rozpatrywania skarg dostępnych dla pasażerów,
 • ustanowienie niezależnych organów krajowych, które egzekwować będą stosowanie rozporządzenia, i które mogą, w razie potrzeby, nakładać kary.

Więcej informacji można uzyskać z angielskiej wersji praw pasażera UE.


 

TRANSPORT AUTOBUSOWY I AUTOKAROWY

Rozporządzenie 181/2011 opublikowano w dniu 28 lutego 2011 r., a jego przepisy stosuje się od dnia 1 marca 2013 r.
 
Rozporządzenie to stosuje się w pełni w odniesieniu do usług na długich trasach (tj. powyżej 250 km), natomiast jedynie niektóre przepisy tego rozporządzenia stosuje się do wszystkich usług, w tym do przewozów na krótszych trasach.
 
Nowe prawa przysługujące pasażerom w trakcie podróży na długich dystansach (tj. powyżej 250 km) obejmują między innymi:
 • odpowiednią pomoc (przekąski, posiłki i napoje oraz, w razie potrzeby, zakwaterowanie w hotelu maksymalnie na dwie noce, do kwoty 80 euro za noc, z wyjątkiem sytuacji, w których występują bardzo złe warunki pogodowe, lub poważnych klęsk żywiołowych) w przypadku odwołania usługi lub opóźnienia przekraczającego 90 minut dla podróży, których czas trwania przekracza trzy godziny,
 • zagwarantowanie zwrotu kosztów lub transportu alternatywnego w przypadku nadkompletu lub odwołania usługi transportowej bądź opóźnienia przekraczającego 120 minut w stosunku do planowanego czasu odjazdu;
 • zwrot 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia przekraczającego 120 minut w stosunku do planowanego czasu odjazdu, odwołania podróży i jeżeli przewoźnik nie zaoferuje pasażerowi zwrotu kosztów lub transportu alternatywnego.
 • informacje w przypadku odwołania usługi lub opóźnienia odjazdu.
 • ochronę pasażerów w przypadku śmierci, obrażeń, utraty lub uszkodzenia bagażu w związku z wypadkami drogowymi, szczególnie odnośnie do natychmiastowych praktycznych potrzeb pasażerów w razie wypadku (w tym zakwaterowanie w hotelu maksymalnie na dwie noce, przy całkowitym koszcie zakwaterowania nieprzekraczającym 80 euro za noc),
 • bezpłatną konkretną pomoc dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej zarówno w terminalach, jak i na pokładzie pojazdów, a także, w razie potrzeby, darmowy przewóz osób towarzyszących.

 

Ponadto pasażerom wszystkich rodzajów transportu przysługiwać będą poniższe prawa (nawet w przypadku gdy dystans podróży jest krótszy niż 250 km):
 • brak (pośredniej lub bezpośredniej) dyskryminacji pasażerów w zakresie taryf i warunków umów ze względu na ich obywatelstwo,
 • niedyskryminowanie osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej zdolności ruchowej, a także rekompensata finansowa za utratę lub zniszczenie urządzeń umożliwiających im poruszanie się w razie wypadku;
 • minimalne zasady udzielania pasażerom informacji dotyczących podróży przed rozpoczęciem podróży i w trakcie jej trwania, a także udzielania informacji ogólnych na temat ich praw w terminalach i online; jeśli jest to możliwe, informacje te przedstawia się na życzenie w przystępnej formie, zwłaszcza w interesie osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
 • mechanizm rozpatrywania skarg przez przewoźników, dostępny dla wszystkich pasażerów;
 • niezależne organy krajowe w każdym państwie członkowskim, które będą egzekwować stosowanie rozporządzenia, i które mogą, w razie potrzeby, nakładać kary.

 

Więcej informacji można uzyskać z angielskiej wersji praw pasażerów UE.

 

 

Polub Nas na facebook'u...w ten sposób dowiesz się kiedy uruchomimy kolejny z naszych poradników ... dostarczymy również najnowszych ciekawostek z dziedziny podróżowania

... gwarantujemy ZERO SPAMU

 

Informacje zaczerpnięte z: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/index.html

 

 

 

 

Zapisz się do Newslettera
I bądź na bieżąco z naszymi ofertami!

OTRZMYWANIE INFORMACJI: Administratorem danych osobowych jest Travel Partner Alicja Kafarska,ul.J.H.Dąbrowskiego 67, 60-523 Poznań. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie określonym w klauzuli zgody oraz w celu świadczenia usługi newsletter, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Travel Partner Alicja Kafarska. Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przystępuje prawo dostępu i poprawienia ich treści. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych jest Travel Partner Alicja Kafarska,ul.J.H.Dąbrowskiego 67, 60-523 Poznań. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie określonym w klauzuli zgody oraz w celu świadczenia usługi newsletter, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Travel Partner Alicja Kafarska. Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przystępuje prawo dostępu i poprawienia ich treści.
Bezpieczne biuro

PARTNERZY